Ang Kapangyarihan ng Pagkabuhay na Mag-Uli

A Sermon by Rev. Radito Pelobello
Parish Pastor, St. John Lutheran Church
Talisay, Calaca, Batangas, South Luzon DIstrict

 

Ang biyaya nawa, ang kapayapaan ng Diyos at ang Kanyang habag ang sumaatin sa umagang ito.

Kapag ang isang bagay ay may kapangyarihan, ano ang nagagawa nito? Noong World War ll, lumikha ng matinding pinsala sa Hiroshima, Japan ang pinabagsak na atomic bomb ng bansang America at napakaraming tao ang namatay.

Sa panahon ngayon, hindi na uso ang atomic bomb kundi nuclear bomb na. Na kapag ito’y pinakawalan at pinasabog, siguradong napakalawak ng sakop nito at napakaraming mga tao ang mamamatay.

Salamat sa Diyos, at hindi natin naranasan ang sinapit ng mga tao noong ikalawang digmaang pandaigdig, bagamat sa kasalukuyan, ay may mabigat pa rin tayong kalaban, ang Covid-19.

Sa ating texto sa umagang ito ay nais kong talakayin ang isang kapangyarihan na nagmula sa ating Panginoong Hesu-Kristo at ang kapangyarihang ito ay ng Siya’y muling nabuhay matapos na Siya’y maipako sa krus.

Ngayon ay Easter Sunday, araw na muling nabuhay ang ating Panginoong Hesu-Kristo. Alleluia! Araw na ipinakita Niya na ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa Kanya sapagkat nalupig na Niya ito at napagtagumpayan.

Nang binuhay ni Hesus si Lazaro, ay sinabi niya kay Marta,

“Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang nananalig sa Akin kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sinumang nabubuhay at nananalig sa Akin kailanman ay hindi mamamatay.

Ayon sa ating texto,ang muling pagkabuhay ni Jesus ay para sa lahat, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi at nais Niya na ang bawat isa ay maligtas. Siya ang Panginoon ng lahat.

Sa ebanghelyo na binasa, makikita natin kung gaano ka-makapangyarihan ang muling pagkabuhay ni Hesus sapagkat ang anghel ng Panginoon ay bumaba mula sa langit at iginulong ang napakalaking bato na nakatakip sa libiingan at naupo siya dito at sinabing – “Huwag kayong matakot, alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus, wala na siya rito sapagkat Siya’y muling nabuhay, tulad ng kanyang sinabi, Halikayo, tignan ninyo ang pinaglagyan sa kanya.

Ang mga alagad, sa halip na sila ay magtiwala at maniwala sa sinabi ng anghel, sila ay kumaripas ng takbo dahil sa takot. Hindi sila makapaniwala. At ng sabihin ng anghel na ipagsabi ito sa iba, hindi nila ito masabi sa ibang alagad dahil nga sa takot.

Ang pagkatakot ay bunga ng hindi pagsampalataya o lubos na pagtitiwala at pananalig.

Tulad marahil ito ng takot na ating nararanasan sa kasalukuyan dahil sa banta ng covid 19. Marami pa rin ang hindi sumusunod sa paalalang: “To be safe is to stay at home and to trust in God for His deliverance.

Ang sabi ni Pedro sa kanyang sermon sa ating texto: ang sinasabi ko ay tungkol kay Hesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa Kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na Siya nga ang hinirang. Siya’y ipinako sa krus ngunit Siya’y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Siya ang itinalagang hukom ng mga buhay at mga patay, at sa Kanyang pangalan, ang kapatawaran ng kasalanan ay ipagkakaloob sa sinumang mananalig sa Kanya.

Ito ang pagkabuhay na mag-uli ni Hesus: Na binigyan tayo ng kapangyarihan na ibahagi ang Kanyang mga salita. Sa isang banda, may buti rin na idinudulot ang covid-19, halos lahat ng tao ay nagiging madasalin. Tignan na lamang natin sa social media. Karamihan ng posts ay puro pagpupuri at pagtawag sa Diyos. Posts tungkol sa pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Kapag nakaraos na kaya tayo sa covid-19, marami pa kaya tayong religious posts na makikita sa socila media?

Ang pagkabuhay na mag-uli ni Hesus ang nagbunsod sa mga alagad, sa pangunguna ni Pedro, na ipahayag ng buong tapang ang Salita ng Diyos sa mga tao at ang mga salita ni Hesus ang nagbigay sa kanila ng lakas at inspirasyon upang huwag sumuko.

Alalahanin ang sinabi ni Jesus sa kanila sa Lucas 24:46 – matapos na si Jesus ay muling nabuhay at napakita sa mga alagad;

Ganito ang nasusulat,” Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. At kayo ang mga saksi sa bagay na ito.

Kayo ang mga saksi sa bagay na ito. Tayo ang mga saksi. Dapat nating ipahayag ng buong katapangan at katapatan na ang Diyos ay nagliligtas.

 

Na ang Kanyang muling pagkabuhay ang nagbubunsod sa atin na ituon ang ating paningin sa mga bagay na panlangit at hindi sa mga bagay na panlupa. (epistle reading)

Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo’y natatago sa Diyos, kasama ni Cristo. Si Cristo ang tunay na buhay ninyo, At kapag Siyay nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa Kanyang karangalan.

Mga kapatid sa Panginoon, ang pagkabuhay na mag-uli nawa ni Hesus, ang magpatatag pa sa ating pag-asa, magpalalim pa sa ating pagkaunawa sa biyaya at kaalaman tungkol sa Panginoon, na lumago pa tayo sa ating pag-ibig sa Diyos at pagmamalasakit sa ating kapwa.

 

Sapagkat meron tayong isang buhay na Diyos, na patuloy na nangangalaga at nakakaalam ng ating mga buhay.. Siya’y makapangyarihan. Ipagbunyi natin ang Kanyang pagkabuhay na mag-uli. Amen.